Search

מילה יפנית


בואו נלמד מילה יפנית בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - יתוש או יתושים 蚊 か カ ka

蚊がさした(さしました) ka ga sashita (sashimahita) (יתוש עקץ (בצורה מנומסת 蚊にさされた(さされました) ka ni sasareta (sasaremashita) (נעקצתי על ידי יתוש (בצורה מנומסת

8 views0 comments

Recent Posts

See All
לב היפנית מגומי ויניק מורה לשפה היפנית קורסים בכל הרמות, שיעורים פרטיים ושיעורים און ליין