Search
  • מגומי

מילה יפנית


בואו נלמד מילה יפנית בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - יתוש או יתושים 蚊 か カ ka

蚊がさした(さしました) ka ga sashita (sashimahita) (יתוש עקץ (בצורה מנומסת 蚊にさされた(さされました) ka ni sasareta (sasaremashita) (נעקצתי על ידי יתוש (בצורה מנומסת

3 views

Follow 

  • Facebook - White Circle

​© 2018 by לב היפנית. Designed by Yael Sagi ISRAEL