Search

מילה יפנית


בואו נלמד מילים יפניות בקאנג'י, הירגנה, קטקנה ורומאג'י. הפעם המילה היא - דלת או דלתות 戸 と ト to זאת המילה יפנית לדלת אבל בדרך כלל אומרים ドア doa

戸を開ける to o akeru (akemas) (לפתוח דלת (בצורה מנומסת 戸を閉める to o shimeru (shimemas) (לסגור דלת (בצורה מנומסת

11 views0 comments

Recent Posts

See All
לב היפנית מגומי ויניק מורה לשפה היפנית קורסים בכל הרמות, שיעורים פרטיים ושיעורים און ליין