Search
  • מגומי

אחד ההקאנג'י המורכבים ביותר


זו אות אחת ויש בה 56 strokes 😲

יפנים לא משתמשים בקאנג'י הזה אבל שמעתי שהרבה קליגרפים יפנים מתאמנים עליו כי זה אתגר לכתוב אותו.

זה ממש אומנות, לא? אני מקווה שכל התלמידים שלי יתעניינו מלכתוב קאנג'י וייהנו ללמוד אותם 😊

המשמעות של הקאנג'י היא השם של אטריות ונקרא Biang

10 views0 comments

Recent Posts

See All